Решение № 1181 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1181
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя ЕТ “Краси – Радко Динев”, гр.Димитровград за концесионер на Язовир № 000060, с.Странско;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия с ЕТ “Краси – Радко Динев”,гр.Димитровград, при определените с Решение № 1001 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:
 - изграждане на оградни съоръжения, откосите и билата ще бъдат зачимени и затревени, дренажи, залесяване и насипване с чакъл
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/:
- проверка изпрвността на съоръженията,ремонт, изпускане на водите от водохранилището
3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/:
- изграждане на утаител, изграждане на малки водохранилища,които периодично ще бъдат чистени
4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/ - постоянна охрана
5.Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 635 лв. /шестстотин и тридесет и пет лв./ без ДДС
6.Предложени инвестиции /ФО2 / - 26 893 лв.   
7.Работни места – РМ – 5 + 4 бр.
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
ІV. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 2.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/