Решение № 1179 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1179
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя ЕТ “Орка – Гочо Гочев”,гр.Димитровград за концесионер на Язовир № 000034, с.Странско;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия с ЕТ “Орка – Гочо Гочев”,гр.Димитровград при определените с Решение № 1001 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ :
 - изграждане на оградни съоръжения, откосите и билата ще бъдат зачимени и затревени, дренажи, залесяване и насипване с чакъл
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2 /:
- проверка изправността на съоръженията,ремонт, изпускане на водите от водохранилището
3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/:
- изграждане на утаител, изграждане на малки водохранилища,които периодично ще бъдат чистени
4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/ - постоянна охрана
5.Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 4205 лв. /четири хиляди двеста и пет лв./ без ДДС
6.Предложени инвестиции / ФО2 / - 49 353 лв.     
7.Работни места – РМ – 6 + 10 бр.
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
ІV. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 28; “против” - 0; “въздържали се”- 3.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/