Решение № 1174 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1174
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя “Минипак” ЕООД за концесионер на Язовир № 000314, с.Ябълково;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия с “Минипак” ЕООД при определените с Решение № 997 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:
 - оградни съоръжения, дренажи и изпускателни шлюзове
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/:
- обратни филтри, преливници , основни изпускатели
3.Мероприятия за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/:
- утаител за входящите води – 3бр., водохранилища във водосбора
       4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:
- постоянно наблюдение
5.Годишно концесионно плащане /ФО1/ - 1450 лв. /хиляда четиристотин и петдесет лв./ без ДДС
6.Инвестиции /ФО2/– 21000 лв. /двадесет и една хиляди лв./ за целия период от 15 години
        7.Работни места – РМ – 2 + 5 бр.
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
ІV. Възлага на Кмета на община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 3; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                  /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/