Решение № 1173 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1173
от 26.04.2007 г.
 
 
 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
 чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя “Земя” ООД за концесионер на Язовири № 000107 и № 000202 в землищата на с.Добрич и с.Крум;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия със “Земя” ООД при определените с Решение № 996 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:
– почистване на преливника от растителност и запълване на фугите с асфалтова смес
- почистване на речното корито от дървета в частта от изпускателя до преливника
- корекция на речното корито в точката на вливане на преливника
- възстановяване на преграден праг на преливника
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/:
- почистване на водния и въздушния откос на стената от храсти и дървета
- ремонт на водозапорната арматура за осигуряване на водоплътност
- възстановяване на липсващата осигурителна водозапорна арматура
- поставяне на препятствия за ограничаване на движението на превозни средства по короната на стената
3.Мероприятия за механично почистване на входящите води /утаители/ -  /ТО3/:
- механично почистване на попаднали във водата полимерни опаковки и други устойчиви на биоразлагане отпадъци
4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:
- определяне на отговорно лице за обекта
- осигуряване на постоянна дневна охрана
- изготвяне на инструкция за експлоатация и поддръжка и точно формулиран ред за действия при наличие на аварийни или екстремни ситуации
- поставяне на табели с надпис, указващ забраната за къпане в язовира
- осъществяване на визуален контрол /веднъж годишно/ от специалисти за състоянието на стената
5.Годишно концесионно плащане /ФО1/ - 3202 лв. /три хиляди двеста и два лв./ без ДДС
6.Инвестиции – 21 000 лв. /двадесет и една хиляди лв./ в рамките на целия срок на концесията
7.Работни места – РМ – 1 бр.
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
ІV. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 31; “против” - 0; “въздържали се”- 2.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/