Решение № 1150 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1150
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 38 ал.2 от ЗОС и чл. 56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 
1. Общински съвет-Димитровград отменя свое Решение № 995/30.11.2006 г.
2. Учредява право на пристрояване за обект Пристройка върху 23 кв. м към обект “Павилион № 13 на Покрит пазар” в кв. 59 по плана на Димитровград, като Жеко Динев Гочев заплати на Община Димитровград правото на строеж в размер на 782 лв., съгласно оценката за определяне пазарната стойност на недвижим обект- земя, за право на строеж от лицензиран оценител.
3. Възлага на Кмета на Община Димитровград да сключи договор за отстъпено право на строеж с Жеко Динев Гочев.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 1.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                         
                                                                    /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/