Решение № 1148 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1148
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.38 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Учредява право на пристрояване, като Антония Недялкова Ламбова следва да заплати на Община Димитровград право на строеж за обект Пристройка върху 48.50 кв.м към собствен обект – Апартамент № 8, ІІ етаж, бл.20, ул.Сливница – имот 21052.1016.327.5.6 – в кв.70, по плана на Димитровград, в размер на 1 649 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес;
2.     Възлага на Кмета на Община Димитровград да сключи договор за отстъпено право на строеж с Антония Недялкова Ламбова.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 31; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/