Решение №1144 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1144
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.35 от Закона за общинската собственост и
чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г)
                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Разрешава продажбата на недвижим имот – УПИ ХVІ с площ от 500 кв.м в кв.4 по плана на с.Крепост, община Димитровград – частна общинска собственост, чрез търг, при първоначална тръжна цена – 2 525 лв.;
2.     Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 26 общински съветници, от които “за” - 26; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/