Решение № 1142 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1142
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Разрешава изкупуването на идеални части – 85/1555 (осемдесет и пет хиляда петстотин петдесет и пети ) части от имот І-229 в кв.34 по плана на с.Крум, община Димитровград, на стойност 408,00 лв. от съсобственика на парцела – Маргарита Стоянова Хаджииванова;
2.     Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на сделката и сключването на необходимите договори.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 29 общински съветници, от които “за” - 27; “против” - 1; “въздържали се”- 1.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                            ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                 /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/