Решение № 1141 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1141
от 29.03.2007 г.
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 
Не приема проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-07-07/19.03.07 г. от Петър Петров- общински съветник, относно определяне на допълнителни зони за паркиране и такса за платени паркоместа в зоните за постоянни паркинги.
 
 
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 30 общински съветници, от които “за” - 14; “против” - 1; “въздържали се”- 15.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                 /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/