Решение № 1140 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1140
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.13 и чл.38
от Закона за концесиите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 
1.     Предмет и обект на концесията – Басейн “Миньор” и Сграда “Кораба” в Централен парк за култура и отдих Димитровград;
2.     Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията – търговска дейност;
3.     Максимален срок на концесията – 25 години;
4.     Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор;
5.     Условия за осъществяване на концесията:
5.1.          Запазване предмета на дейност на обекта – басейн и спортни дейности;
5.2.          Разширяване предмета на дейност – търговска дейност;
5.3.          Минимална инвестиция – 211 000 лв., като инвестициите ще се реализират през първите две години от концесията – през І-та година – ремонт на двата басейна, кладенеца и оградата; през ІІ-та година – сграда “Кораба”. Инвестициите ще се извършват след изготвяне на работни проекти за видовете СМР, съгласно изискванията на ЗУТ, одобрени от Община Димитровград;
5.4.          Да не се извършва и да не се допуска извършването на незаконно строителство на територията на комплекса;
5.5.          Да се съгласува предварително с концедента извършването на подобрения на територията на комплекса;
5.6.          Да се извършва търговска дейност при спазване на действащите нормативни разпоредби;
5.7.          Да се осигури опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на комплекса.
6.     Основни права и задължения по концесионния договор:
6.1.          Права на концесионера:
6.1.1.   получава разрешение за осъществяване на спортна и търговска дейност върху имот, публична общинска собственост, за 25 години;
6.1.2.   получава право да извършва, свързани с предмета на концесията, дейности и услуги; да организира , съгласувано с концедента, обекти за хранене и развлечение, които не засягат целостта и характера на публичната собственост;
6.2.          Задължения на концесионера:
6.2.1.   да осигурява достъп на концедента или упълномощен представител до концесионната площ и да му предоставя съответните документи и информация, относно изпълнението на задълженията по договора;
6.2.2.   след изтичане срока на договора, да предостави обратно на концедента обекта- предмет на договора, в състояние, годно за експлоатация;
6.2.3.   да осигури водоспасително и медицинско обслужване на посетителите на развлекателните и спортните съоръжения върху концесионната територия;
6.2.4.   да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, определени с решението на Общински съвет-Димитровград и концесионния договор;
6.2.5.   да опазва водния обект от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхранение на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;
6.2.6.   да предприема всички необходими мерки за намаляване негативното въздействие от упражняваната от концесионера дейност върху естественото физично, химично и биологично състояние на водите във водния обект;
6.2.7.   да заплаща всички разходи по поддържането и експлоатацията на обекта;
6.2.8.   да заплаща всички дължими държавни такси, свързани с експлоатацията на обекта;
6.2.9.   ежегодно да сключва задължителните застраховки и извършва плащането по тях в пълния им размер; застрахователните вноски са за сметка на концесионера; всички данъци и такси по ЗМДТ се поемат от концесионера.
 
6.3.          Права на концедента:
6.3.1.   да получи и получава дължимите концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени с решението на Общински съвет-Димитровград и концесионния договор;
6.3.2.   да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договора, работните проекти и инвестиционни програми, като за целта има право на достъп до недвижимия имот и на информация относно осъществяваните дейности;
6.3.3.   да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условия по концесията;
6.3.4.   да получи всички технически и други информационни материали и документи, изготвени във връзка с ползването на предоставения обект;
6.3.5.   има право на придобиване на общинска собственост на приращенията върху обекта след изтичане на договора;
6.3.6.   да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него задължения, както и условията на предоставената концесия;
6.3.7.   да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди от концесионера;
6.3.8.   да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
6.4.          Задължения на концедента:
6.4.1.   да не ограничава упражняването на правата на концесионера по концесията и концесионния договор, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор;
6.4.2.   да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни програми и работни проекти;
6.4.3.   да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на експлоатация;
6.4.4.   да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните актове за това.
7.     Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители – да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не го обременява с тежести;
8.     Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения – концесионерът предоставя на концедента гаранция в размер на 5 % от инвестициите по договора за концесия, внесени по банкова сметка на Община Димитровград, за срока на концесията или предоставя в полза на Общината безусловна и неотменяема гаранция от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за изплащане на концесионно възнаграждение в същия размер и срок;
9.     Условия за извършване на концесионното плащане:
9.1.          размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията – 2 900 лв. (без ДДС);
9.2.          максимален гратисен период, през който концесионера се освобождава от извършване на концесионното плащане – една година;
9.3.          ред за извършване на концесионното плащане – за първата година целият размер на концесионната вноска се заплаща в едномесечен срок от сключване на договора, а за всяка следваща година – до края на м.март на съответната година;
9.4.          концесионното възнаграждение се индексира с натрупване всяка година (след третата) с индекса на инфлация (ИИ), посочен в НСИ. След изтичане на третата година от концесионния договор, размерът на годишното концесионно плащане (ГКП) е, както следва:
 
-         за ІV-та година по договора –
 
 ГКП4 = ГКП по договор + (ГКП х ИИ)
 
-         за V-та година по договора –
 
ГКП5 = ГКП4 + (ГКП4 х ИИ)
 
..................
 
-         за ХХV-та година по договора –
 
         ГКП25 = ГКП24 + (ГКП24 х ИИ)
 
10.Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията – съгласно т.6.2.9.- ежегодно да сключва задължителните застраховки и извършва плащането по тях в пълния им размер;
11.Процедура за предоставяне на концесия – открита процедура;
12.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест
 
КО = ФО1 х 0.6 + ФО2 х 0.35 + РМ х 0.05
 
 
където:
КО – комплексна оценка
ФО1 = предложение за годишно концесионно плащане – до 100 точки
ФО2 = предложени инвестиции – до 100 точки
РМ = работни места – до 100 точки
 
 
13.Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия – в размер на 50 % от годишното концесионно плащане – съгласно чл.55 от Закона за концесиите – “заедно с офертите си кандидатите представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от кандидатите”.
14.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 29 общински съветници, от които “за” - 29; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/