Решение № 1139 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1139
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за общинската собственост (изм.и доп.ДВ бр.101/16.11.2004 г.) и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(приета с Решение № 454/2005 г)
                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Предоставя възмездно право на ползване върху част от общински имот № 00898 в землището на с.Сталево, община Димитровград, с площ от 500 кв.м, за разполагане на необслужваема стационарна станция- част от Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър, на Комисия за регулиране на съобщенията – София;
2.     Определя цена на правото на ползване – 500 лв. (без ДДС) на месец;
3.     Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 29 общински съветници, от които “за” - 29; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                            ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/