Решение № 1138 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1138
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост (изм.и доп.ДВ бр.101/16.11.2004 г.)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Предоставя на Регионална дирекция – Хасково към Главна дирекция “Служби по вписванията” в Агенция по вписванията 2 (две) преходни стаи с обща площ от 35 кв.м (стая № 31) на ІІІ етаж в Административна сграда на бул.Раковски № 13, Димитровград;
2.     Всички разходи, свързани с ползването на имота- ел.енергия, вода, телефони и др., се заплащат от ползвателя;
3.     Всички разходи, свързани с бъдещи ремонтни дейности, са за сметка на ползвателя;
4.     Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор с Регионална дирекция – Хасково към Главна дирекция “Служби по вписванията” в Агенция по вписванията за срок от 10 (десет) години.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 29 общински съветници, от които “за” - 29; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                            ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                 /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/