Решение № 1137 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1137
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и § 78 от ПЗР на
Закона за общинската собственост (ДВ бр.101/16.11.2004 г.)
                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 
1.     Дава съгласие за удължаване срока на договора, сключен с Иванка Пенева Захариева-Амури, за отдаване под наем на Стая № 202, ІІ етаж, Административна сграда бул.Трети март № 1, до 5 (пет) години от сключването на същия;
2.     Упълномощава Кмета на Община Димитровград да подпише допълнително споразумение с наемателя Иванка Пенева Захариева-Амури за удължаване срока на договора.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 28 общински съветници, от които “за” - 28; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                  /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/