Решение № 1136 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1136
от 29.03.2007 г.
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 
Приема предложението на ПК “Икономическа политика, преструктуриране на общинската икономика и бюджет” за изменение на проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-184/19.03.07 г. (изх. № 06-00-180/19.03.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград- срокът за удължаване на договора за отдаване под наем на Стая № 202, ІІ етаж, Административна сграда на бул. Трети март № 1, Димитровград да бъде до 5 години от сключването му.
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 27 общински съветници, от които “за” - 25; “против” - 0; “въздържали се”- 2.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/