Решение № 1135 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1135
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост
(изм.и доп. ДВ бр.101/16.11.2004 г.) и чл.18 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество (приета с Решение № 454/2005 г.)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 
1.     Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост – Стол и Бюфет в ОУ “Пенчо Славейков”, Димитровград, с площ от 540 кв.м, за срок от 5 години, чрез търг, при първоначална тръжна годишна цена 3 600 лв.;
2.     Възлага на  Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 26 общински съветници, от които “за” – 26; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/