Решение № 1134 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1134
от 29.03.2007 г.
 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.3 ал.2 от ПМС № 30/09.02.1998 г. (ДВ бр.18/1998 г., изм. ДВ бр.45/2000 г.)
                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИННИ СТАНДАРТИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ФОРМИ, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ – ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
І. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ:
 
Брой ученици към 15.09.2006 год. (за учебната 2006/2007 година);
Профилирани паралелки- природоматематически, езикови, музикални, изобразително изкуство, технологичен профил;
Професионални паралелки;
Болнични паралелки;
Начин на отопление;
Брой ученици в ПИГ;
Двусменен режим на обучение;
Енергоемкост на ученик в МУЦТПО.
 
ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ И НЕДЕЛЕГИРАНИ ОТГОВОРНОСТИ:
 
1.     Делегирани отговорности:
Работни заплати
Осигурителни вноски
Други възнаграждения и плащания на персонала
Издръжка
Стипендии
 
2.     Неделегирани отговорности:
Капиталови разходи
Резервен фонд в размер на 1,5 % от Фонд “Работна заплата”.
Резервният фонд се разпределя за обезщетения при пенсиониране, недообвръзка на средствата за ПМС № 66/1996 г. и други непредвидени разходи. Средствата, предвидени за пенсиониране, се определят по справки за персонала, подлежащ на пенсиониране, утвърдени от директорите на учебните заведения. Ако в края на  годината има остатък, той се разпределя между учебните заведения пропорционално на ФРЗ.
 
ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФОНД “РАБОТНА ЗАПЛАТА”, ДОО, УПФ, ЗО, ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА – В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА УЧАСТВАТ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА (ВКЛ. МУЦТПО) И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ЗВЕНА – ДК И НАОП.
 
1.     Средствата за работни заплати (§ 0100) се определят като утвърдената към 01.01. средна численост на персонала се умножи по средната брутна работна заплата за всяко учебно заведение, определена с щатните разписания, увеличена с 10 %, считано от 01.07.2007 г. Числеността на персонала, утвърдена към 01.01.2007 г. е същата, която е одобрена от МОН с утвърждаването на Списък образец № 1 и 1А.
 
2.     Средствата за други възнаграждения и плащания за персонала (§0200) включват:
Средства за СБКО в размер на 3 % от ФРЗ
Средства за нещатния персонал по ПМС № 66/1996 г., съгласно утвърдени щатни разписания към 01.01.2007 г.
Допълнително по 2 % от ФРЗ за училища и 1,5 % за извънучилищни звена.
 
3.     Средствата за осигурителни плащания се определят на базата на ФРЗ, както следва:
За параграфи 0551 и 0580 – 19,88 % от ФРЗ
За параграф 0552 – 4,3 % от ФРЗ на педагогическия персонал
За параграф 0560 – 3,9 % от ФРЗ
Средства за осигуровки, съгласно щатни разписания по ПМС № 66/1996 г.
 
4.     Бюджетът на професионалните паралелки се определя като броя на учениците се умножи по единен стандарт за общообразователно училище (849 лв.).
 
ІV. ОСТАТЪКЪТ ОТ СУМАТА ПО ЕДИНЕН СТАНДАРТ ВКЛЮЧВА ИЗДРЪЖКАТА НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И МУЦТПО. В ТАЗИ СУМА СА ВКЛЮЧЕНИ И СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ДК И НАОП.
 
1.     Средствата за квалификация на учителите се определят в размер на 0,008 % от ФРЗ на педагогическия персонал.
 
2.     Средствата за безопасни условия на труд се определят като числеността на персонала се умножи по 19 лв.
 
 
3.     За училищата с двусменен режим на учебните занятия се отделят по 5 000 лв. годишно.
 
4.     Остатъкът се разпределя по следния начин:
4.1.         80 % от средствата се разпределят пропорционално на база коригиран брой ученици (точки), получени като сума от:
 
А) Основни точки на ученик:
 
 
 І – ІV клас
V – VІІІ клас
VІІІ* - ХІІ клас
училища
1,0
1,0
1,2
МУЦТПО
0,16
 
 Б) Допълнителни точки на ученик:
 
Профилирани паралелки
0,2
Музикални паралелки
0,4
Изобразително изкуство
0,1
Болнични паралелки
0,2
ПИГ
0,2
Енергоемкост / редуциран ученик в МУЦТТ
0,1
 
4.2.         20 % от средствата се разпределят на база коригиран брой ученици, получени като общия брой ученици се умножи с коефициент 5 за УЗ, отопляващи се с течно гориво и с 2 са училища, отопляващи се на твърдо гориво.
 
 
 
V.                СРЕДСТВАТА ЗА СТИПЕНДИИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПРОПОРЦИОНАЛНО НА СРЕДНОГОДИШНИЯ БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ В СЪОТВЕТНОТО УЧИЛИЩЕ.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 29 общински съветници, от които “за” - 28; “против” - 0; “въздържали се”- 1.
 
 
 
                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                             ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/