Решение № 1132 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1132
от 29.03.2007 г.
 
Във връзка с Преписка № 94-00/4924-21.12.2006 г. от Комисията
 по опрощаванията към Администрацията на Президента на
Република България
                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 
1. Задължението на Васил Иванов Маринов, с ЕГН 4202174407, живущ в гр. Димитровград, ул.Меричлерска № 46 за неправилно получена пенсия от починалата Марийка Тодорова Маринова, с ЕГН 4104184993, следва да бъде опростено;
2.Решението да бъде изпратено в Администрацията на Президента на Република България.
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 28 общински съветници, от които “за” - 26; “против” - 1; “въздържали се”- 1.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/