Решение № 1131 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1131
от 29.03.2007 г.
 
На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Не приема Възражение вх. № 100-00-149/05.03.07 г. (изх. № 06-00-144/02.03.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград и не отменя свое Решение № 1103 от 22.02.2007 г., с което не приема изменения на чл.8 и чл.49 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г.).
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 28 общински съветници, от които “за” - 14; “против” - 6; “въздържали се”- 8.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/