Решение № 1130 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1130
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 1055/25.01.2007 г.на
Общински съвет-Димитровград
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на УПИ ХVІІІ с площ 1 092 кв.м, в кв.28, ведно с построените в него сграда “Склад навес”, със застроена площ от 331,76 кв.м и постройка със застроена площ от 64,60 кв.м, на шестнадесетия ден от публикацията в “Държавен вестник”, в 14,00 часа в сградата на Община Димитровград, заседателна зала – ІІ етаж. В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, конкурсът ще се проведе в следващия присъствен ден;
2.     Приема начална минимална конкурсна цена – 71 745 лв.;
3.     Депозит за участие – 7 175 лв. се внася по банкова сметка на Община Димитровград IBANBG10ACBP75273381711633, BICACBPBG2P при Банка “Хеброс” АД - Димитровград. Краен срок за внасяне на депозита – не по-късно от 12,00 часа на работния ден, предхождащ конкурса;
4.     Срок за закупуване на конкурсна документация – до четиринадесетия ден от публикацията в “Държавен вестник” от 9,00 до 17,00 часа в ОАП-Димитровград. Конкурсната документация е с цена в размер на 100 лв., платими в брой в ОАП-Димитровград, бул.Раковски № 15, ет.11, стая 113. За закупуване на конкурсна документация е необходимо да се представят лична карта, булстат, дан.номер и решение на фирмата (при необходимост пълномощно);
5.     Срок за подаване на оферти – не по-късно от последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на конкурса, от 9,00 до 17,00 часа в ОАП-Димитровград, бул.Раковски № 15, ет.11, стая 113;
6.     Оглед на обекта и разяснения по процедурата се извършват от 8,30 до 12,00 часа до деня на провеждане на конкурса, всеки работен ден след предоставен документ за закупена конкурсна документация;
7.     Упълномощава НС на ОАП да одобри конкурсните документи и проекто-договора за продажба на обекта;
8.     Упълномощава Кмета на Община Димитровград да назначи комисия за провеждане на конкурса;
9.     Упълномощава Кмета на Община Димитровград да подпише договора за покупко-продажба.
           
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 30 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/