Решение № 26.02.2004 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
  
 
Р Е Ш Е Н И Е
        
№ 72
от 26.02.2004 г.
 
         На основание чл.12 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Димитровград
 
Р Е Ш И :
 
         1. Водоем кад.№ 726 с.Горски извор с площ от 4,987 дка да бъде отдаден под наем чрез търг за напояване и рибовъдство със срок до изграждане на сдруженията за напояване, но не повече от 31.12.2006 г.
         2. Одобрява начална тръжна цена на имота – 150.00 лв./год.
         3. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които “за” – 30, “против” – 0, “възд.се” - 0.
            
 
        
 
 
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
ДИМИТРОВГРАД:                                                                                        /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/