Решение № 1128 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1128
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 год. и на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.Задължава търговските дружества с над 50 % общинско участие, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, при разпределение на печалбата за 2006 год. да отчислят дивидент 50 на сто от печалбата за собственика.
2. Освобождава за 2007 год. от местни данъци и такси народните читалища, намиращи се на територията на община Димитровград и получаващи субсидия от нея.
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 31; “против” - 0; “въздържали се”- 1.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                       ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                        /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/