Решение № 1127 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1127
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 год. и на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1. Дава правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети.
2. Задължава Кмета на Община Димитровград да разработи бюджета на Общината за 2007 г. по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци, да определи конкретните правомощия и отговорности на разпоредителите с кредити от втора и трета степен, да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации при нарушаване на бюджетната дисциплина.
3. Възлага на Кмета на Община Димитровград да предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.
4. Възлага на Кмета на Община Димитровград да разработва проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на целите на Общината.
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 31; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                       ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                         /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/