Решение № 1126 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1126
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 год. и на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема предложението на ПКИкономическа политика, преструктуриране на общинската икономика и бюджет” за следната редакция в текста на т. 13 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-92/01.02.07 г. (изх. № 06-00-85/01.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград: При спазване на общия размер на бюджета на Община Димитровград за 2007 г. за заплати и осигурителни плащания- “местни дейности”, параграфи 1 00, 2 00, 5 51, 5 52, 5 60 и 5 80 предоставя на Кмета на община Димитровград правомощия по чл. 27 от Закона за общинските бюджети.
 
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 31; “против” - 0; “въздържали се”- 1.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                       ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                          /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/