Решение № 1124 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1124
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 год. и на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1. Приема план-сметките за 2007 г. на извънбюджетните фондове и сметки (съгласно Приложение № 6);
2. Утвърждава числеността на персонала за 2007 г. в дейностите общинска отговорност и дофинансиране (съгласно Приложение № 7);
3. Утвърждава списъците на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски през 2007 г. (съгласно Приложение № 8).
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 33; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                       ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                          /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/