Решение № 1123 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1123
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 год. и на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Определя лимит за представителни разходи през 2007 г.:
-         на Кмета на Община Димитровград- в размер на 30 000 лв. и
-         командировъчни в чужбина- 10 000 лв.
-         представителни разходи на Председателя на Общински съвет-Димитровград- 10 000 лв.
Разходи за социално-битово обслужване- в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 26; “против” - 0; “въздържали се”- 7.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                       ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                           /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/