Решение № 1121 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1121
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 год. и на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 Приема разчет за целеви разход през 2007 година:
     Членски внос в НПО                                                        20 000 лв.
     Помощи за погребения                                                      3 000 лв.
     Субсидия за клубове на пенсионера, на инвалида        27 000 лв.
     Разходи за ученически парламент                                    3 500 лв.
     Субсидии за театър                                                          30 000 лв.
     Субсидии за спортните клубове                                     60 000 лв.
     Средства за реализиране на спортния календар
     на Общината                                                                     20 000 лв.
    Субсидии за църкви за селата:
    Длъгнево                                                                        5 000 лв.
    Злато поле                                                                    10 000 лв.
    Каснаково                                                                      5 000 лв.
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 33; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                       ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                       /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/