Решение № 1120 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1120
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 год. и на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема предложението на ПКИкономическа политика, преструктуриране на общинската икономика и бюджет” за изменение в т. 7 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-92/01.02.07 г. (изх. № 06-00-85/01.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград и одобрява целеви разход- субсидии за църкви в селата: Длъгнево- 5 000 лв., Злато поле- 10 000 лв. и Каснаково- 5 000 лв.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 33; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                    /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/