Решение № 1117 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1117
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема предложението наТошо Димов- председател на СГ “Здравей Димитровград” за изменение в т. 6 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-92/01.02.07 г. (изх. № 06-00-85/01.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград, като одобрява Поименен списък за разпределение на средствата от дейност “Ремонт и изграждане на пътища” (вх. № 100-00-139/27.02.07 г., изх. № 06-00-134/27.02.07 г.) от бюджет 2007 на Община Димитровград, на обща стойност 1 165 000 лв. да бъде включен, като Приложение 2-А.
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 3.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/