Решение № 1116 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1116
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Не приема предложението на Пенко Ганев- председател на СГ “Обединена левица” за изменение в т. 6 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-92/01.02.07 г. (изх. № 06-00-85/01.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград от Приложение № 5- Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2007 г. да отпаднат предвидените 15 000 лв. за РП за разширение на Бабин пазар на изток, на терена на бивша спортна площадка-ОП СПИОПТ- позиция 200 от приложението, с източник на финансиране: собствени бюджетни средства.
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 11; “против” - 16; “въздържали се”- 6.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                    /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/