Решение № 1115 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1115
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Не приема предложението на Пенко Ганев- председател на СГ “Обединена левица” за изменение в т. 6 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-92/01.02.07 г. (изх. № 06-00-85/01.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград от Приложение № 5- Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2007 г. да отпаднат предвидените 340 000 лв. за водоснабдяване и осветление на парк “П. Пенев”- позиция 175 от приложението- осветление на парк “П. Пенев”- 80 000 лв., с източник на финансиране: собствени бюджетни средства и позиция 107- водоснабдяване на парк “П. Пенев”- 260 000 лв., с източник на финансиране: ИБФ и ИБС.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 11; “против” - 17; “въздържали се”- 5.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                      /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/