Решение № 1114 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1114
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема предложението на ПКИкономическа политика, преструктуриране на общинската икономика и бюджет” за изменение в т. 6 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-92/01.02.07 г. (изх. № 06-00-85/01.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград и разпределя средствата, отнесени в дейност 898- “Други дейности по икономиката”, § 10 30, по населени места:
 
Странско- 10 000 лв.;
Скобелево- 12 000 лв.;
Горски извор- 15 000 лв.;
Върбица- 7 500 лв.;
Брод- 6 000 лв.;
Здравец- 4 500 лв.;
Голямо Асеново- 3 000 лв.;
Радиево- 6 000 лв.;
Длъгнево- 4 000 лв.;
Великан- 4 000 лв.;
Меричлери- 12 000 лв.;
Бодрово- 1 500 лв.;
Бряст- 1 500 лв.;
Ябълково- 3 000 лв.
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 33; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                    /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/