Решение № 1107 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1107
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема предложението на ПК “Икономическа политика, преструктуриране на общинската икономика и бюджет” за изменение в т. 6 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-92/01.02.07 г. (изх. № 06-00-85/01.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград и намаля с общо 80 000 лв. капиталовите разходи, предвидени за Автопазар- позиция 179(електропроводна мрежа-Автопазар-ОП СПИОПТ- 30 000 лв., с източник на финансиране: собствени бюджетни средства) и 181 (метална покривна конструкция-Автопазар- ОП СПИОПТ, с източник на финансиране: собствени бюджетни средства) от Приложение № 5- Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2007 г.
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 29; “против” - 0; “въздържали се”- 3.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                    /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/