Решение № 1106 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1106
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 42 ал.4 от ЗОБ и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
 
1.                      Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Димитровград за 2006 год., по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:
 
1.1. по прихода – 23 840 068 лв.
(разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1)
1.2.          по разхода – 23 840 068 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно
 Приложение № 2)
 
2.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Димитровград за 2006 год., както   следва:
 
2.1.по прихода – 20 785 733 лв.
(разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1)
2.2.по разхода – 20 785 733 лв.
(разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно
Приложение № 2)
 
3.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2006 год. (съгласно Приложение № 3)
 
 
4. Утвърждава направени представителни разходи от:
 
            Председател на Общински съвет -           10 488 лв.
            Кмет на Община -                                      14 975 лв.
            Разходи за командировки в чужбина от:
          Кмет на Общината -                                    4 618 лв.
 
5.     Приема отчета на общинските предприятия за 2006 год. (Приложение № 4)
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 31; “против” - 0; “въздържали се”- 1.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/