Решение № 1086 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1086
от 22.02.2007 г.
 
 
На основание чл.10 ал.6 от ЗНП и чл.15 ал.1 от ППЗНП
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Закрива една целодневна група в ЦДГ “Осми март”-Димитровград и открива една целодневна яслена група, считано от 01.03.2007 година;
2.     Преобразува ЦДГ “Осми март” в ОДЗ “Осми март”, считано от 01.03.2007 година.
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 32 общински съветници, от които “за” - 19; “против” - 3; “въздържали се”- 10 .
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                         ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                        /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/