Решение № 1085 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1085
от 22.02.2007 г.
 
 
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Не приема предложението на общинския съветник Димитър Петров Докладна записка вх. № 100-00-94/07.02.07 г. (изх. № 06-00-88/07.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно закриване на една целодневна група и разкриване на една яслена целодневна група в ЦДГ “Осми март” и преобразуване на ЦДГ “Осми март” в ОДЗ да бъде върната за разглеждане в постоянните комисии на Общински съвет-Димитровград.
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 33 общински съветници, от които “за” - 12; “против” - 8; “въздържали се”- 13.
 
 
 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                          ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                         /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/