Решение № 1084 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1084
от 22.02.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Одобрява увеличение числеността на Общинска администрация -Димитровград с нови седем щатни бройки, разпределени както следва:
 
І. В отдел “Правно нормативно обслужване”:
 1 щатна бройка на длъжност старши експерт “Човешки ресурси”
 
ІІ. В отдел “Финансови дейности”:
 1 щатна бройка на длъжност старши експерт “Финанси”
 
ІІІ. В отдел “Приходи”:
 2 щатни бройки на длъжност:
            1. Старши инспектор
            2. Старши специалист
 
ІV. В отдел “Гражданска регистрация”:
 1 щатна бройка на длъжност младши експерт “Гражданска регистрация”
 
V. В отдел “Устройство на територията и строителен контрол”:
 1 щатна бройка на длъжност старши инспектор
 
VІ. В отдел “Инвестиционни дейности”:
 1 щатна бройка на длъжност старши експерт
 
 
Участвали в гласуването – 33 общински съветници, от които “за” - 32; “против” - 0; “въздържали се”- 1.
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                  /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/