Решение № 1083 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1083
от 22.02.2007 г.
 
 
На основание чл. 21 ал.1 т.8, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.7 и чл.8 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 (приета с Решение № 454/2005 год.)
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Дава съгласие Община Димитровград да придобие безвъзмездно кабелната радиомрежа на територията на община Димитровград- собственост на БТК – Хасково;
2.     Възлага на Кмета на Община Димитровград подписването на необходимите договори и осъществяването на процедурите по придобиване на кабелната радиомрежа на територията на общината.    
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 23; “против” - 3; “въздържали се”- 7.
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                          ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                          /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/