Решение № 1082 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1082
от 22.02.2007 г.
 
 
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.4 от ЗОС
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Дарява на Църковно настоятелство при храм “Св.Димитър”-Димитровград следния недвижим имот – частна общинска собственост - поземлен имот № 21052.116.16 в местността “Отвъде” в землището на Димитровград, с площ от 3.017 дка и съседи – 21052.116.42 и 21052.116.19;
2.     Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 26; “против” - 1; “въздържали се”- 6 .
 
 
 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                          ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                        /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/