Решение № 1080 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1080
от 22.02.2007 г.
 
 
На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
           
Не приема предложението на общинския съветник Панчо Ванчев за изменение в т.2 от проекта за решение в докладна записка вх. № 100-07-04/12.02.07 г. от Николай Колев- Председател на Общински съвет-Димитровград, като не приема тя да се чете:“Възлага на Кмета на Община Димитровград да изгради Инициативен комитет от специалисти и граждани за създаване на организация и действия за възстановяване на реалните паметници в община Димитровград и издигане на нови такива. Срок: 22 март 2007 г.”
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 32 общински съветници, от които “за” - 1; “против” - 8; “въздържали се”- 23.
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                            ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/