РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е


№ 908

от 30.07.2003 г.
1. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и § 17 от ЗУТ, ЕТ “Христо Ташев”, представляван от Христо Тодоров Ташев, да заплати на община Димитровград, право на строеж за обект - Търговски обект /бивш магазин “Раковски”/ бул.”Раковски” кв.199 - върху 130 кв.м. в размер на 3162,00 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с Христо Тодоров Ташев - ЕТ “Христо Ташев”.


Участвали в гласуването - 19 общински съветници, от които “за” - 19, “против” -0; “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: