РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 907

от 30.07.2003 г.

Кмета на община Димитровград да издаде заповед за премахване на преместваемото съоръжение - павилион, поставено в зелената площ намираща се на бул.”Г.С.Раковски” до блок № 40 до провеждане на всички законосъобразни процедури.

Участвали в гласуването - 23 общински съветници, от които “за” - 18, “против” - 0; “въздържали се” - 5.

ЗАБЕЛЕЖКА:
С поименно гласуване с гласували “за” - 11 общински съветници; “против” - 0; “възд.се” - 11 общински съветници, Общинският съвет не потвърди решение № 907 от 30.07.2003 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: