РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е


№ 906

от 30.07.2003 г.Общински съвет - Димитровград възлага на кмета на общината съвместно с комисията по “Търговия, общински пазари и тържища” в срок до 20.08.2003 г.:
- да определи работна група за изясняване на въпроса с изразходваните средства на обект “Реконструкция и модернизация на Бабин пазар”;
- да се възложи на лицензирани експерт-оценители остойностяването на обекта като цяло;
- да се извърши техническа експертиза, от оторизирани за това органи, на вложените в съоръжението метални елементи и конструкции, за да се установи били ли са те нови или втора употреба при поставянето им;
- да се изяснят необходимите парични средства за окончателното завършване на обект “Бабин пазар”.Участвали в гласуването - 19 общински съветници, от които “за” - 17, “против” - 0; “въздържали се” - 2.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: