РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


№ 901

от 30.07.2003 г.1. Ползването на дървесина да става по приложения списък с трите имена и ЕГН на лицето, представител на домакинството, което ще ползва дървесина.
2. След съгласуването му с Държавно лесничейство, списъкът да се постави на видно място в кметството на с.Добрич.
3. Предлага на Държавно лесничейство цената за един куб.м. /пространствен/ дърва да е по тарифна такса на корен.
4. Предлага на Държавно лесничейство да съгласува организацията по дърводобива с кмета на населеното място.

Участвали в гласуването - 22 общински съветници, от които “за” - 22, “против” - 0; “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Г.ГЕОРГИЕВ/