РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


№ 3

от 07.11.2003 г.На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет на община Димитровград
Р Е Ш И :

Създава временна комисия по провеждане таен избор за председател на Общинския съвет, която да се състои от петима членове.


Участвали в гласуването - 33 общински съветници, от които “за” - 33, “против” - 0; “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС:
/М.МИНКОВ/