РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


№ 4

от 07.11.2003 г.


На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет на община Димитровград
Р Е Ш И :

Избира за членове на временната комисия по провеждане таен избор за председател на Общинския съвет общинските съветници:

1. Данчо Жеков Данев
2. Атанас Димитров Атанасов
3. Петър Димитров Петров
4. Антон Димитров Анестиев
5. Веселин Митев Тодоров

Участвали в гласуването - 33 общински съветници, от които “за” - 33, “против” - 0; “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС:
/М.МИНКОВ/