РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


№ 6

от 07.11.2003 г.
На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет на община Димитровград
Р Е Ш И :


Избира за председател на Общинския съвет на община Димитровград Николай Стоянов Колев.Участвали в гласуването - 33 общински съветници, от които “за” - 22.ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /М.МИНКОВ/