РЕШЕНИЕ № 879 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 879

от 25.06.2003 г.


I. На основание чл.12 ал.2 от ЗОС във връзка с чл.41 ал.2 и чл.41 ал.3 т.4 от ЗВ предоставяме на “ВиК” ООД Димитровград ползването на общински имоти /водоизточници/ в следния ред:
1. с.Върбица - имот № 000217 с начин на трайно ползване - др.воден терен.
2. гр.Меричлери - имот № 000439 с начин на трайно ползване - пасище с храсти.
3. с.Черногорово - имот № 000215 с начин на трайно ползване - извор каптиран.
4. с.Райново - имот № 000128 с начин на трайно ползване - водостопанско съоръжение.
5. с.Радиево - имот № V-408, кв.22.
6. с.Злато поле - имоти с № 000088, № 000091, № 019009, № 01004 с начин на трайно ползване - водостопанско съоръжение.
7. Външен водопровод от водоема на с.Здравец до с.Длъгнево, намиращ се в землището на с.Здравец и с.Длъгнево, община Димитровград.
II. Срокът на ползването се прекратява след взимането на изрично решение от Общински съвет Димитровград.


Участвали в поименно гласуване - 24 общински съветници, от които “за” - 23, “против” - 0, “въздържали се” - 1.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: