РЕШЕНИЕ № 878 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 878

от 25.06.2003 г.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и откриване на процедура по промяна на действащия план по чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет - Димитровгад
Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изменение на подробния устройствен план на урегулиран поземлен имот I в кв.8 по плана на с.Длъгнево, одобрен със заповеди № 4476/48 г. и 395/95 г. при което отреждането “За читалище и църква” да се отмени и се преотреди “За църква”.
2. Възлага на кмета на община Димитровград да проведе необходимите процедури за разрешаване и одобряване на проекта за изменение на подробния устройствен план на урегулиран поземлен имот I кв.8 по плана на с.Длъгнево.


Участвали в гласуването - 21 общински съветници, от които “за” - 21, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: