РЕШЕНИЕ № 874 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 874

от 25.06.2003 г.
1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ОбС Димитровгад учредява на Катя Делчева Стоева и Делчо Николов Николов, право на строеж за обект - пристройка върху 27.50 кв.м. към магазин /шивашко ателие/ в кв.38. Катя Делчева Стоева и Делчо Николов Николов следва да заплатят на община Димитровград сумата 306,00 лв. и придобият право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с Катя Делчева Стоева и Делчо Николов Николов.
Участвали в гласуването - 19 общински съветници, от които “за” - 19, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: