РЕШЕНИЕ № 873 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 873

от 25.06.2003 г.
1. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и § 17 от ЗУТ, Живко Белчев Александров, представляващ “Монита” ООД, да заплати на община Димитровград право на строеж за обект - Търговски обект кв.84 върху 70 кв.м. в размер на 1700,00 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с “Монита” ООД, представлявана от Живко Белчев Александров, след влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на плана за застрояване.
Участвали в гласуването - 20 общински съветници, от които “за” - 20, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: